Aydınlatma Metni

AK TAŞIT KİRALAMA LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

AK TAŞIT olarak, Android ve İOS mobil uygulamamızı kullanan siz değerli kullanıcılarımızın
kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ‘a uygun
olarak işlenmesine büyük önem vermekteyiz. Bununla birlikte, bu verilerin toplanması,
işlenmesi ve paylaşımı hususunda şeffaf olacağımızı ve verilerinizin güvenliğini azami
şekilde sağlayacağımızı taahhüt ederiz.
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, kanunda yer alan veri işleme
şartların varlığı halinde Kanun’da belirtilen şekilde işlenebilecektir. Kanuni veri işleme
şartlarının doğmadığı hallerde, açık rıza gerektiren prosedürler bakımından açık rızanız
alınacak, mevzuatın izin verdiği durumlarda veya açık rıza alınması gereken prosedürlerin
mevcudiyeti durumunda açık rızanızın alınması halinde yurt içinde ve dışında mukim 3.
kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen diğer şekillerde
işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, (i) hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimce,
(ii) işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, (iii) doğru ve güncel olarak, (iv)
belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.
İşbu aydınlatma metni ile, şirketimizce verilen hizmet çerçevesinde, kişisel verilerinizin neden
işlendiği, hangi kişisel verilerinizin işlendiği, söz konusu kişisel verileri işlemekteki
maksadımız, kişisel verilerinizin güvenliğini nasıl sağladığımız ve mevzuat gereğince
haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz konularında siz değerli
kullanıcılarımızı bilgilendirmek istiyoruz.
AK TAŞIT Kullanıcıların tamamı, AK TAŞIT çalışanları, hissedarları ve iş ortakları AK TAŞIT KVKK
Politikası’na ve aydınlatma metninde belirtilen tüm prensiplere uygun davranmakla
mükelleftir.
 Reşit olmayanlar hakkında: AK TAŞIT Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca reşit
olmayanlar AK TAŞIT kullanıcısı olamazlar. 18 yaşının altındaysanız lütfen
AK TAŞIT uygulamasını kullanmayın. 18 yaşın altında bir kişinin ebeveyni
tarafından çocuğun verilerini AK TAŞIT ’a ilettiği tespit edilirse lütfen bu
durumu derhal AK TAŞIT ’a bildirin. 18 yaşın altında bir kişinin verilerinin
toplandığı tespit edilirse tarafımızca silinmesi için gerekli adımlar derhal
atılacaktır.
 Kullanıcılar, bu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel
olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları
derhal AK TAŞIT ‘a bildireceklerini kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde
doğacak zararlardan AK TAŞIT ‘ın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.
Bu metinde özetle aşağıda sıralanan soruların cevapları ayrıntılı şekilde izah edilecektir.

 1. Kişisel verilerinizi ne amaçla ve nasıl toplarız? (İşleme Amacı)
 2. Hangi verilerinizi toplarız? (Veri Kategorileri)
 3. Kişisel Verilerinizi hangi hukuki sebebe dayanarak işleriz? (Hukuki Sebep)
 4. Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?
 5. Kişisel verilerinizi ne amaçla 3. kişilere aktarabiliriz?
 6. Kişisel verilerinizi ne süreyle depolarız?
 7. Aydınlatma Metni’nin güncellenmesi ve bildirim usulü
 8. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre haklarınız nelerdir
  ve bu hakları nasıl kullanırsınız?
 9. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla Topluyoruz?
  AK TAŞIT olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; öneri, şikayet ve sorunlarınızı kayıt altına alabilmek ve
  hizmetin gereği gibi ifasını sağlamak amacıyla; kullanıcı başvurunuz ve hizmet talepleriniz
  sırasında, mobil uygulamamızı ve internet sitemizi ziyaretiniz esnasında internet sitemizin
  platformunun kullanıcıyı otomatik olarak tanımasına tarayan çerez sistemi adındaki
  tanımlama sistemi gibi kaynaklar vasıtasıyla, otomatik yahut sair yöntemlerle Kanun’a uygun
  olarak ve bu hükümler çerçevesinde verilerinizi toplar, işler ve aktarırız.
  Kişisel verileriniz, AK TAŞIT tarafından;
   Kullanıcı kaydınızın alınması,
   Hizmetin gereği gibi ifası için müşteri ile iletişimin sağlanması,
   Kullanıcıya çağrı merkezi aracılığıyla verilen destek süreçleri,
   Kullanıcıların memnuniyetinin ve şikayetlerinin belgelendirilebilir olması,
   Hizmetin ifası ve sözleşme ve politika değişiklikleri hususunda gerekli bilgilendirmenin
  yapılması,
   Araçlara bakım ve desteğin zamanında ve gereği gibi yapılması ve şirket malvarlığının
  korunması,
   Ticari faaliyetlerin yürütülmesi, ticari iş ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, şirket
  içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
   AK TAŞIT ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması
  ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
   Yasal yükümlülüklerin ifasının sağlanması,
   Veri kayıplarının önlenmesi
   Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel
  verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer
  verilerle birlikte işleyebilmek için toplanmaktadır.
  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; AK TAŞIT tarafından kural olarak
  elektronik ortamda toplanmaktadır. Bununla birlikte, sözlü ve yazılı çağrı merkezi
  şikayetleriniz ve bunların belgelendirilmesi sürecinde yahut KVKK 11. maddesi uyarınca
  yaptığınız başvurular sırasında da kişisel verileriniz işlenebilmekte, fiziksel dosyalarda ve
  elektronik ortamda saklanmaktadır.
 10. Hangi Kişisel Verileriniz Kayıt Altına Alınır?
  Veri Kategorileri:
   Kimlik Verileri: Ad, soyad bilgileri, 18 yaşından büyük olduğuna ilişkin bilgi Kullanıcı
  kaydınızın oluşturulması, sözleşmenin kurulması için gerekli yaş şartını sağlayıp

sağlamadığınızın tespiti, hizmetin gereği gibi ifasını sağlamak, muhasebe işlemleri ve
yukarıda sayılan diğer işleme amaçlarıyla kimlik verileri kategorisinde belirtilen kişisel
verileriniz şirketimizce işlenmektedir.
 İletişim Verileri: Telefon numaranız, adres bilgileriniz, e-posta adresiniz, Hizmetin gereği
gibi ifası için sizlerle iletişim kurmak, şikayet ve başvurularınızı işleme almak ve bu
başvuruların belgelendirilebilir olması, KVKK 11. Maddesi kapsamında yapılan
başvuruların sonuçlarını bildirmek, araçlara bakım ve desteğin zamanında ve gereği gibi
yapılabilmesi, hizmetin ifası sırasında sözleşme ve politika değişiklikleri hakkında gerekli
bilgilendirmenin yapılması, muhasebe süreçlerinde evrak üzerinde bulunması hallerinde
iletişim kategorisinde belirttiğimiz kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenmektedir.
 Lokasyon Verileri: Hizmetin ifası sırasında elde edeceğimiz GPRS verisi gibi konumunuza
ilişkin veriler, Hizmetin gereği gibi ifası için araçlara bakım ve hizmetin zamanında
yapılabilmesi, şirket malvarlığının korunması, yasal prosedürlerin ortaya çıkması halinde
hukuki delil mahiyeti bulunması nedenleriyle şirket araçlarını kullandığınız sırada konum
verileriniz şirketimiz tarafından işlenmektedir.
 Finansal Veriler: Faturada yer alan kişisel veriler, Muhasebe süreçlerinde yasal
yükümlülüğün ifası amacıyla saklanması gereken faturalarda bulunan finansal verileriniz
 KULLANICI’nın kart bilgileri AK TAŞIT tarafından saklanmaz. Ödeme alt yapısı
Masterpass tarafından sağlanmaktadır. KULLANICI, kimlik verileri ve ödeme
bilgileri şirketin iş ortağı ödeme kuruluşu Masterpass’e aktarılmaktadır.
 Diğer Veriler:
 Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı kimlik numarası, hizmeti aldığınız tarih ve saate ilişkin
veriler, şikayet kayıtlarınız, önerileriniz, site ve mobil uygulama üzerinde arama
yaparken kullandığınız terimler, kullanım sırasında oluşan hatalar, ödemelere ilişkin
bilgi ve durumlar, hizmetten yararlanma sıklığınız, hedefleme bilgileri ve çerez
kayıtları gibi veriler, Ticari faaliyetlerin yürütülmesi, ticari iş ve stratejilerin
belirlenmesi ve uygulanması, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi, müşteri işlemlerinin delil mahiyeti ve AK TAŞIT ile iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ile yasal
yükümlülüklerin ifası, veri kayıplarının önlenmesi gibi nedenlerle yukarıda sayılan
kullanıcı bilgileriniz işlenmektedir.
 İşlem Güvenliği Bilgisi: Kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için
kullanılan parola ve parola ipuçları, kullanıcı adı, İşlem güvenliğinin sağlanması,
yetkisiz erişimin önlenmesi, veri kayıplarının önlenmesi gibi nedenlerle şirketimiz
tarafından işlem güvenliği bilgileriniz işlenmektedir.
 Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, Kullandığı AK TAŞIT ve akıllı telefonun seri numarası
ve modeli, ülke bilgisi, İşlem güvenliğinin sağlanması, yetkisiz erişimin önlenmesi,
veri kayıplarının önlenmesi gibi nedenlerle şirketimiz tarafından risk yönetimi
bilgileriniz işlenmektedir.

 Çerezler aracılığıyla toplanan veriler: Site kullanımları, deneyimleri, site içerisindeki
sayfalara ilişkin tercihlere ilişkin istatistiksel bilgiler (Ayrıntılı bilgi için Çerez
Politikası’nı inceleyiniz.)
 Bu verilerinizi muhafaza ederken Kanun’un 4. Maddesinin 2. Fıkrasında
belirtildiği gibi ilgili Kanunlara ve dürüstlük kuralına uyacağımızı ve
verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel tutacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
Lütfen herhangi bir değişiklik halinde tarafımızı gecikmeksizin bu konuda
bilgilendirin.

 1. Kişisel Verilerinizi hangi hukuki sebebe dayanarak işleriz?
  Kişisel verilerinizi Kanun’un 5. Maddesi 2.fıkra uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili
  rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde sizin veya 3. bir kişinin hayat ve beden
  bütünlüğünü sağlamak için zorunlu olması, sözleşmenin tarafları için sözleşmenin kurulması
  ve ifası için zorunlu olması, şirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için
  zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması
  için zorunlu olması ve siz kullanıcılarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
  kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde yukarıda sayılan
  veri kategorilerinde belirtilen kişisel verilerinizi, açık rızanıza başvurmaksızın işleyebiliriz.
  Özel nitelikli kişisel veriler hariç olmak üzere, kişisel verilerinizi işlerken yukarıdaki hukuki
  sebeplerin yer alması halinde ayrıca açık rızanıza başvurulmaz. Kanunda yer alan hukuki
  sebepler kapsamına girmemesi halinde, kişisel verilerinizin işlenebilmesi için, ayrıca açık
  rızanıza başvurulacak, ancak rıza vermeniz halinde bu kişisel veriler şirketimiz tarafından
  işleme faaliyetine tabi tutulabilecektir.
 2. Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?
  AK TAŞIT, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu Politika ile ifade edilen şartlarda, kişisel verilerinize
  hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini sağlamak
  için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almayı, denetim ve kontrolleri sağlamayı
  taahhüt eder.
  Yine, kişisel verilerinizin tutulduğu sistemlerin siber güvenliğinin sağlanması için gerekli
  yazılımlar kullanılmakta, kişisel veri güvenliğinin takibi düzenli olarak bilişim
  danışmanlarımızca yapılmaktadır. Kişisel verileriniz yedeklenmektedir. Kişisel verilerinizi
  içeren ortamların güvenliği sağlanmıştır. Kişisel verilerinize yetkisiz erişimler engellenmiştir.
  Kullanıcıların verileri Secure Socket Layer teknolojisi kullanılarak doğrulama ve şifreleme
  yöntemleri ile korunmaktadır.
  Ancak, AK TAŞIT, Site veya mobil uygulama üzerinden başka uygulamalara ve 3.şahıslara link
  verilmesi halinde, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir
  sorumluluk taşımamaktadır.
  Bununla birlikte, AK TAŞIT, hiçbir bilişim sisteminin mutlak surette güvenli olmadığını hatırlatır,
  kullanıcının ihmalinden yahut 3. kişilerin eylemlerinden doğan neticelerden sorumlu
  olmadığını bildirir.

İdari tedbirler kapsamında, kişisel verilerinizin korunması için; kurumsal politikalar ve
prosedürler yürürlüğe sokulmuştur. Çalışanlara ve hissedarlara farkındalık eğitimleri periyodik
olarak uygulanmaya başlanmış, çalışanlarla gizlilik taahhütnameleri yapılmıştır.
Kurum içi periyodik rastgele denetimler yapılmakta, risk analizleri yapılmakta, kişisel verilerin
korunması hukuku özelinde çalışan hukukçulardan ve bilişim şirketlerinden danışmanlık
alınmaktadır. İşyerinde kişisel veri barındıran fiziki ortamlarda kilitli dolap uygulamasına
geçilmiş, arşive ve dosyalara erişim yetkisi sınırlandırılmıştır.

 1. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla 3.Kişilere Aktarabiliriz?
  AK TAŞIT, kural olarak kullanıcılar tarafından sağlanan veriler ile AK TAŞIT uygulaması ve cihazı ile
  arka planda toplanan sair verileri üçüncü kişilerle direkt olarak paylaşmayacaktır.
  AK TAŞIT, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki
  istisnaların varlığı halinde kullanıcılara ait verileri ayrıca rızalarını almaksızın işleyebilecek
  ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:
   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
   Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
  geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
  bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
   Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, verilerin
  işlenmesinin gerekli olması,
   AK TAŞIT’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
   Kullanıcılar tarafından alenileştirilmiş olması,
   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
   Kullanıcılar’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, AK TAŞIT
  ‘in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  Bununla birlikte, Müşterilere ait kişisel veriler, AK TAŞIT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
  ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve
  süreçlerin yürütülmesi, AK TAŞIT tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için
  ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin
  yürütülmesi, AK TAŞIT ’ ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, AK TAŞIT ’ın ve AK TAŞIT
  ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin (iş ortaklarının) hukuki, teknik ve ticari-iş
  güvenliğinin temini ile mevzuat uyarınca belirlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
  çerçevesinde şirket yetkilileri, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
  özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
  Halihazırda,
  Kimlik, iletişim ve lokasyon verileriniz; AK TAŞIT tarafından yürütülen faaliyetlerin
  gerçekleştirilmesi için şirketin meşru menfaati çerçevesinde çağrı merkezi çalışanlarımız ile,
  Kimlik, iletişim, lokasyon ve diğer verileriniz; kanunlarda açıkça yetki tanınması nedeniyle,
  şirket hissedarlarıyla,
  Kimlik ve finansal verileriniz; muhasebe departmanıyla,

Kimlik ve finansal verileriniz; şirketin sözleşmeli hizmet aldığı 3.kişi mali müşavirlik hizmeti
verenlerle,
Kimlik, iletişim, lokasyon ve yasal yükümlülüğün ifası için gerekli olması halinde diğer
verileriniz, şirketin hukuki işlerinin takibi için yasal yükümlülüğün ifası ve şirketin meşru
menfaati kapsamında sözleşmeli hizmet alınan 3. kişi hukuksal danışmanlık bürolarıyla,
Kimlik, finansal verileriniz, AK TAŞIT iş ortağı ödeme kuruluşu olan Masterpass ile, Kimlik,
iletişim, lokasyon ve uygulama üzerinde yer alan tüm kişisel verileriniz; uygulama
güncellemeleri yapılabilmesi ve hizmetin gereği gibi ve güvenli ifası amacıyla meşru menfaat
kapsamında şirketimiz iş ortağı sözleşmeli yazılım şirketi ile paylaşılmaktadır.
Veri kayıplarının önlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması için yurtiçi ve yurtdışındaki
sunucularda verileriniz saklanmaktadır. Halihazırda, GDPR ülkelerinden ve Türkiye’nin de
taraf olduğu Avrupa Konseyi’nin Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulma Sürecinde
Bireylerin Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye’de bulunan
sunucularda verileriniz saklanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerini Ne Kadar Süreyle Saklarız?
  AK TAŞIT, hizmetin ifası kapsamında topladığı veriler, üyelik devamınca metinde açıklanan
  gereklilikler süresince, mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri dikkate alınarak saklanır.
  Kişisel Verilerin Silinmesi: Kanun kapsamında muhafaza edilen verileriniz; verilerinizin
  işlenmesinin gerektirdiği sebepler ortadan kalktığı takdirde talebiniz doğrultusunda veya re’sen
  silinecek, yok edilecek veya Kanun’un 7. maddesinin 3. fıkrasında bahsedilen Yönetmelik
  tarafından belirlenecek koşullar altında anonim hale getirilecektir.
 2. Politika’da Yapabileceğimiz Değişiklikler
  AK TAŞIT, tek taraflı olarak Politika’da değişiklik yapabilir.
  AK TAŞIT’ın değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre haklarınız nelerdir ve bu
  hakları nasıl kullanırsınız?
  Kullanıcı;
  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
  isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya
  yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması
  halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Veri sahibi, AK TAŞIT veri sahibi başvuru formunu yazılı ve ıslak imzalı olarak ORTA MAHALLE
ANIT SOKAK NO:2/1 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL TÜRKİYE adresinde kayıtlı AK TAŞIT KİRALAMA LTD. ŞTİ.’nin adresine konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile
kargo ile, noter kanalıyla veya [email protected] adresine elektronik ile gönderebilir.
Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,
ücret alınabilecektir.