Açık Rıza Beyanı

AK TAŞIT KİRALAMA LTD. ŞTİ. (AK TAŞIT) KULLANICI  AÇIK RIZA BEYANI

Kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla AK TAŞIT KİRALAMA LTD. ŞTİ. (AK TAŞIT)
veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; AK TAŞIT ile
imzalamış olduğum kullanıcı sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve veri
sorumlusu sıfatıyla AK TAŞIT ’ın Türk Ticaret Kanunu Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat
uyarınca hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla veya AK TAŞIT ’ın meşru menfaati
kapsamına giren nedenlerle; AK TAŞIT veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin muhasebe, müşteri ile ilişkiler,
yönetim departmanları tarafından fiziki, maddi yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde
toplanması yöntemiyle; kimlik verilerimin, iletişim verilerimin, lokasyon verilerimin, finansal verilerimin,
kullanıcı işlem verilerimin, işlem güvenliği verilerimin, risk yönetim bilgisi verilerimin toplandığı ve
aydınlatma metninde sayılan çalışan, hissedar, iş ortakları ve kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı
hususunda aydınlatıldım.
Bu kere, AK TAŞIT tarafından hizmetin geliştirilmesi için site kullanımı, deneyimleri ve site
içerisindeki sayfalara ilişkin tercihlerime ilişkin istatistiksel verilerimin çerezler ve uygulama
araçları vasıtasıyla toplanmasını açık rızam ile kabul ederim.
Bununla birlikte, yukarıda açık rızamla işlenmesine izin verdiğim işbu kişisel verilerimin
yurtiçinde bulunan hissedarlarınızla, iş ortaklarınızla ve yetkili bayiliklerinizle paylaşılmasını
açık rızam ile kabul ederim.
Kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması ve veri kayıplarının önlenmesini sağlamak ve
aydınlatma metninde sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde yurtdışındaki sunucularda
saklanmak üzere aktarılmasını açık rızam ile kabul ederim.
KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; AK TAŞIT ’a başvurarak kendimle ilgili; kişisel
veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel
verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt
içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu
düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğunu ve bu hakları AK TAŞIT
Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen usulle talep edebileceğimi biliyorum.
Ayrıca, işbu Sözleşme kapsamında paylaşılmış kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu
bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri AK TAŞIT ’a bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
Bu itibarla, yukarıda sıralanan kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı
ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık
rızam olduğunu beyan ederek bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Aydınlatma
Metni’ni okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.